ចង់ទស្សនាផ្កាសាគូរ៉ា តើទៅលេងជប៉ុនពេលណាល្អ?

ផ្កាសាគូរ៉ា គឺជាប្រភេទផ្កាដែលល្បីល្បាញណាស់ នៅប្រទេសជប៉ុន ដូច្នេះបេីទៅលេងកំសាន្តប្រទេសជប៉ុន ហើយមិនបានមេីលទេ នេាះគឺដូចគ្នានឹងមិនបានទៅអ៊ីចឹងដែរ។

 

ផ្កា​សាគូរ៉ា មានរយ:កាលរីក​ខុសគ្នាទៅតាមតំបន់នីមួយៗ ដេាយសារកត្តារដូវ និងអាកាសធាតុ។ នៅទីក្រុង Tokyo ឬ Kyoto ផ្កានេះរីកនៅដេីមខែមេសា ហេីយសម្រាប់ទីក្រុង Hokkaido នៅខាងជេីងប្រទេសវិញ គឺរីកនៅចុះខែឧសភា។ សម្រាប់ទីក្រុង Okinawa នៅខាងត្បូងប្រទេសវិញ គឺរីកនៅដេីមខែមករាឯណោះ។

 

ប្រសិនបេីអ្នកមានគម្រេាងទៅលេងជប៉ុន យកល្អគួរតែរៀបចំពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់ល្អ ព្រេាះថារយ:ពេលដែលផ្កាសាគូរ៉ារីកនេះ គឺប្រមាណ1 ទៅ 2 សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីដែលខែនេាះមានខ្យល់ខ្លាំង គឺវានិឹងកាត់បន្ថយពេលផ្ការីកកាន់តែខ្លី។

 

ផ្កាសាគូរ៉ាគឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅប្រទេសជប៉ុន ជាពិសេសនៅសួនច្បារក្នុងខេត្តក្រុងនីមួយៗតែម្តង។ ដូចនេះ អ្នកទៅលេងទីណាក៏ដេាយ អ្នកនឹងអាចទស្សនារដូវផ្កាសាគូរ៉ារីកជាមិនខាន។ 

 

500px Photo ID: 135863839 - Asian woman dressed in traditional Vietnamese with background  Sakura or cherry blossom

 

500px Photo ID: 143170609 - Taken during Cherry Blossoms Festival held at Japanese Garden San Diego, CA

 

500px Photo ID: 143157603 - Melody Fair | 倆小無猜  You can find Fuyi on: My Facebook page | My Flickr Page  名稱 Bird Name: Japanese White-eys.

 

500px Photo ID: 73422275 - Fuji and Sakura at the river in Spring from Shizuoka, Japan

 

500px Photo ID: 148460129 -

 

500px Photo ID: 147953247 -

 

16265401_1072893392839021_6538971446223627046_n

 

Lovely girl

 

Source: theculturetrip

Share on your pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone