៧ ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស

៧ ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងមុនពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស

Date : 2017-05-09
ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ វើលដ៏ផប ទទួលពាន រង្វាន់ Gold Performance

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ វើលដ៏ផប ទទួលពាន រង្វាន់ Gold Performance

 

Date : 2017-05-08
ប្រជាជនកម្ពុជា អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥០ប្រទេស ដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការ

ប្រជាជនកម្ពុជា អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ ៥០ប្រទេស ដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការ

 

Date : 2017-05-04
ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ វើលដ៏ផប ទទួលពាន រង្វាន់ឆ្នើមពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cathay Dragon

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ វើលដ៏ផប ទទួលពាន រង្វាន់ឆ្នើមពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cathay Dragon

Date :
European Tourism industry welcomes the designation of 2018 as EU-China

European Tourism industry welcomes the designation of 2018 as EU-China

Date : 2016-11-29
Dubai ” The City of Gold” is a city in the United Arab Emirates

Dubai ” The City of Gold” is a city in the United Arab Emirates

Date : 2016-01-14
Venice the city of water is the largest old town in the world

Venice the city of water is the largest old town in the world

Date : 2016-01-13
Guilin, China’s most popular tourist destinations

Guilin, China’s most popular tourist destinations

Date : 2015-06-06
Park Service moves ahead on Coltsville National Historical Park

Park Service moves ahead on Coltsville National Historical Park

Date : 2015-03-20