មូលនិធិអតិថិជនវើលដ៏ផប បានចូលរួមចំណែកកសាងអណ្ដូងទឹកចំនួន៦ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀង

 

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ មូលនិធិអតិថិជនវើលដ៏ផប បានចូលរួមចំណែកកសាងអណ្ដូងទឹកចំនួន៦ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បីជួយសម្រួលដល់គ្រួសារមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទឹកស្អាតបរិភោគ និងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

កសាងអណ្ដូងទឹក