មូលនិធិ អតិថិជនវើលដ៏ផប បានជាវ ​ ផ្ទះមេគង្គ

 

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ លោក ទ្រាវ ជីវ៉ា និងលោកស្រី ឃឹម ស៊ូទៀង ជាអគ្គនាយកមូលនិធិ អតិថិជនវើលដ៏ផប បានជាវ ​ ផ្ទះមេគង្គ តាមរយៈក្រុមហ៊ុន ISI Group ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា និងគុណភាពខ្ពស់ សម្រាប់ប្រគេនជូនព្រះសង្ឃគង់នៅ វត្តអាយុយឺនយូរ (ហៅសុវណ្ណគីរីភ្នំត្រយឺងនៅខេត្តកំពត) ដើម្បីទុកជាលំនៅឋាន របស់ព្រះសង្ឃផង និងទុកជាសាលារៀនសម្រាប់សិក្សាផងដែរ។